Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o. jako realizator projektu ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego / regionalnego rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego uprzejmie informuje, że w ramach Zapytania ofertowego z dnia 18 grudnia 2014 r. został wyłoniony Wykonawca na skład i wydruk 350 kompletów – przewodników dla nauczycieli z 4 języków programowania.

Wykonawcą niniejszego zadania jest Partner Poligrafia Andrzej Kardasz, ul. Zwycięstwa 10, 15-703 Białystok. Kryterium oceny oferta była najniższa cena.

FacebookTwitterGoogle PlusMore...