logob2eZnak sprawy: SPNT/PROJ/4/2012

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przygotowanie i realizację spójnej kampanii w latach 2012 – 2015 polegającej na przedstawieniu koncepcji i produkcji kampanii w mediach regionalnych i ogólnopolskich z podziałem na 2 zadania”


Zawiadomienie
o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. (dalej: „Zamawiający”), na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 – dalej: „ustawa PZP”), które stanowią jak następuje:

 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

   2)   wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  3)   wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

[…]

Art. 93. 1. 1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;”

 

zawiadamia o odrzuceniu złożonej oferty i unieważnieniu postępowania.

 

            W terminie składania ofert złożono jedną ofertę. Wykonawca, który ją złożył nie przedstawił wraz z ofertą wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Pomimo wezwania zamawiającego do uzupełnienia dokumentów, Wykonawca w wyznaczonym terminie nie udowodnił, że spełnia postawione warunki udziału w postępowaniu, w szczególności nie przedstawił prawidłowo co do treści sporządzonej Informacji o doświadczeniu Wykonawcy na formularzu – załącznik nr 4 do SIWZ oraz dokumentów potwierdzających należytą realizację usług.

            Mając powyższe na uwadze, Zamawiający odrzuca ww. ofertę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a wobec braku pozostałych ofert postępowanie unieważnia.

http://b2e.spnt.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Nazwa pliku: Unieważnienie postępowania B
Data dodania: 21/11/2012
FacebookTwitterGoogle PlusMore...