Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 17a, jako realizator projektu „ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego / regionalnego rynku pracy”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego zaprasza do składanie ofert na skład i wydruk 350 książek – przewodników dla nauczycieli z 4 języków programowania.
Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego:

 1. Przedmiotem zapytania jest skład i wydruk 350 książek – 2 części przewodnika dla nauczycieli z 4 języków programowania; Java, JavaScript, SQL i PHP.
 2. Przewodnik dla nauczycieli składa się z dwóch odrębnych części, w pierwszej zawarte są materiały z języków programowania Java i JavaScript a w drugiej części materiały z SQL i PHP.
 3. Objętość każdej części wynosi około 350 stron.
 4. Przewodniki będą zawierały również płyty CD umieszczone po wewnętrznej stronie tylnej okładki.
 5. Nagranie 350 sztuk CD z treścią przewodnika i dołączenie ich do podręcznika (1 płyta do każdego egzemplarza podręcznika) i druk naklejki na płytę. Płyta powinna być zapakowana do przezroczystej koperty chroniącej przed zarysowaniami, a następnie umieszczona w kieszeni, znajdującej się po wewnętrznej stronie tylnej okładki podręcznika.
 6. Opracowanie 3 projektów graficznych okładki przewodnika w miękkiej okładce.
 7. Format przewodnika B4.
 8. Papier offsetowy, gramatura 80 g.
 9. Kartki oferty winny być ze sobą trwale połączone.
 10. Tekst kolorowy, wydruk w kolorze.
 11. Okres wykonania usługi: 14 dni roboczych od podpisania umowy.
 12. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie brał pod uwagę kryterium najniższej ceny – 100%.

Oferta, o której mowa powyżej  powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 i zawierać niezbędne elementy:

 1. Nazwę i adres wykonawcy.
 2. Wyciąg z KRS/zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej/wypis z ewidencji gospodarczej (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem lub wydruk ).
 3. Opis oferty spójny z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 4. Wartość oferty w kwocie PLN (netto + VAT) z podziałem na jednostki:
  – opracowanie składu,
  – wykonanie wydruku 350 przewodników.
 5. Wykonawcy powinni zapoznać się z dotychczas przygotowanymi publikacjami w ramach projektu na stronie internetowej http://b2e.spnt.pl/dokumenty/. Skład i wydruk książek w niniejszym zapytaniu powinien zostać przygotowany w sposób analogiczny.
 6. Formularz ofertowy winien być parafowany na każdej stronie przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.
 7. Termin związania ofertą  30 dni.
 8. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie w sekretariacie  Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. do dnia 10 grudnia 2014r. do godz. 12.00 na adres:
  Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.
  ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin
  Sekretariat parter
  Z dopiskiem: „ICT (B)business to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego / regionalnego rynku pracy” –  oferta na skład i wydruk 350 książek przewodników dla nauczycieli.

Osoba do kontaktu:
Koordynator projektu: Jolanta Balicka, tel: 91 85 22 927, mail: jbalicka@spnt.pl
Niniejsze zapytanie ofertowe może być unieważnione w każdym czasie.

Do pobrania:

FacebookTwitterGoogle PlusMore...