Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 17a, jako realizator projektu „ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego / regionalnego rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego zaprasza do składania ofert na opracowanie ogólnopolskiej bazy danych szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodzie „technik informatyk” i pokrewnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego:

 1. Przedmiotem zapytania jest opracowanie ogólnopolskiej bazy danych szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodzie „technik informatyk” i pokrewnych.
 2. Baza danych zawarta będzie w formie elektronicznej – edytowalny plik Microsoft Excel lub CSV.
 3. W bazie danych informacje o każdej szkole powinny dotyczyć:
 • Nazwa szkoły
 • Powiat
 • Gmina
 • Województwo
 • Ulica
 • Miasto
 • Kod
 • Telefon kontaktowy do sekretariatu szkoły wraz z numerem kierunkowym
 • Fax
 • E-mail do sekretariatu
 • Strona www (jeśli istnieje)
 • Typ placówki Publiczna/Niepubliczna/Inna
 • Nazwa klas/ klasy kształcącej w zawodach: technik elektryk, technik informatyk, technik elektronik, technik mechatronik, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik elektroniki i informatyki medycznej, technik tyfloinformatyk.
 1. Baza nie powinna zawierać szkół specjalnych i placówek zamkniętych.
 2. Aktualność bazy na dzień 15 kwietnia 2015 r.
 3. Nagranie płyty CD z plikiem zawierającym bazę danych – 2 sztuki.
 4. Format papierowej bazy danych – 2 sztuki.
 5. Kartki oferty winny być ze sobą trwale połączone.
 6. Tekst kolorowy, wydruk w kolorze.
 7. Okres wykonania usługi: 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy.
 8. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie brał pod uwagę kryterium najniższej ceny – 100%.

Oferta, o której mowa powyżej powinna zawierać niezbędne elementy:

 1. Nazwę i adres wykonawcy.
 2. Wyciąg z KRS/zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej/wypis z ewidencji gospodarczej (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem lub wydruk ).
 3. Opis oferty spójny z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 4. Wartość oferty w kwocie PLN (netto + VAT).
 5. Oferta powinna być wysłana drogą elektroniczną na adres mailowy: jbalicka@spnt.pl lub złożona w zamkniętej kopercie w sekretariacie Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. do dnia 20 marca r. do godz. 12.00 na adres:

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.

 1. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin

Sekretariat parter

Z dopiskiem: „ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego / regionalnego rynku pracy”

Opracowanie ogólnopolskiej bazy danych szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodzie „technik informatyk” i pokrewnych.

Osoba do kontaktu:

Koordynator projektu: Jolanta Balicka, tel: 91 85 22 927, mail: jbalicka@spnt.pl

Niniejsze zapytanie może być unieważnione w każdym czasie.

FacebookTwitterGoogle PlusMore...