We wrześniu 2012 weszły w życie zmienione przepisy kształcenia zawodowego, które mają przyczynić się do poprawy efektów nauczania poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do zmieniającego się rynku pracy. „Wprowadzenie zmian w szkolnictwie zawodowym było konieczne. Ich podstawowym celem jest zbliżenie kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców” – mówiła Janina Rosiak z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie. Nowy system kształcenia ma wyposażać młodych ludzi nie tylko w praktyczne kompetencje zawodowe, ale także w umiejętności miękkie, tj. kompetencje personalne i społeczne.

Główny zarzut, jaki stawiano poprzedniemu systemowi kształcenia, dotyczył znikomego wpływu pracodawców na ofertę edukacyjną. „Bardzo ważnym jest, aby pracodawcy mocno zaangażowali się w kształcenie przyszłych pracowników. Dobrym rozwiązaniem byłoby tworzenie instrumentów zachęcających przedsiębiorców do aktywnego uczestniczenia w procesie kształcenia – być może w postaci np. upustów podatkowych związanych z organizowaniem praktyk dla uczniów. Korzyść dla edukacji byłaby ogromna, bo szkoły zawodowe nie są w stanie wyposażyć swoich warsztatów w takie sprzęty i narzędzia, jakie mają firmy” – zaznaczała Urszula Pańka, Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Zawodowego.

Problem nieprzystawania programów nauczania do potrzeb rynku pracy dotyczy szczególnie tych dziedzin gospodarki, które opierają się na zaawansowanych i szybko zmieniających się technologiach – jak np. branża informatyczna. Zmiana w podstawie programowej zawodu technik-informatyk daje jednak możliwość unowocześniania kształcenia w tym zakresie – „W zmienionej podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik-informatyk wyodrębniono trzy kwalifikacje, wśród których znajduje się kwalifikacja związana z programowaniem baz danych i aplikacji internetowych. Wymusza to wręcz na szkole zwrócenie szczególnej uwagi na te kompetencje, bo tak naprawdę do tej pory uczyliśmy języków programowania niekoniecznie dostosowanych do wymogów rynku pracy, a poza tym te kwalifikacje nie były badane w procesie certyfikacji, czyli na etapach praktycznych egzaminów zawodowych. Wydzielenie tej kwalifikacji daje większe szanse, że absolwent, który uzyska tytuł technika-informatyka, będzie lepiej przygotowany do pracy w zawodzie” – wyjaśniała Elżbieta Moskal, Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej.

Nowy model kształcenia zawodowego ma wpłynąć na zwiększenie liczby wykwalifikowanej kadry i specjalistów IT. Jest to szczególnie istotne dla Szczecina i regionu, gdyż władze samorządowe chcą wspierać rozwój informatyki jako strategicznej branży regionalnej Nie mamy wątpliwości, że nowoczesne technologie informatyczne są bardzo ważne dla rozwoju naszej gospodarki. Jest to branża bardzo obiecująca – dziś w skali europejskiej mamy na rynku deficyt kilku tysięcy specjalistów IT” – mówił Krzysztof Soska, Zastępca Prezydenta Szczecina – „Zależy nam, aby w Szczecinie młodzi ludzie kształcili się w dobrych szkołach zawodowych, kontynuowali naukę na studiach, a następnie mieli możliwość znalezienia pracy na lokalnym rynku”.

Aby wpłynąć na skuteczniejsze powiązanie regionalnej oferty edukacyjnej z potrzebami rynku pracy oraz na poprawę komunikacji pomiędzy przedsiębiorcami IT a nauczycielami informatyki, Technopark Pomerania realizuje projekt ‘ICT Biznes dla Edukacji’ – Przedstawiciele regionalnych firm informatycznych wskazywali nam na problem, jakim jest brak wykwalifikowanych pracowników na rynku. Stąd pomysł, aby wykorzystać wiedzę i doświadczenie przedsiębiorców do unowocześniania programów nauczania informatyki w naszym województwie” – wyjaśniał Grzegorz Fiuk,  Prezes Technoparku Pomerania – „W ramach projektu przedstawiciele lokalnych firm IT – w szczególności lokatorzy Technoparku oraz przedstawiciele firm zrzeszonych w Klastrze ICT Pomorze Zachodnie – zaangażują się we współtworzenie programów nauczania informatyki”. Będą pomagać w opracowywaniu materiałów dydaktycznych do nauczania najnowszych i najpopularniejszych w branży technologii, takich jak Java czy SQL. Ponadto stworzona zostanie internetowa platforma wymiany informacji pomiędzy nauczycielami a przedsiębiorcami. Za jej pośrednictwem upowszechniane będą m.in. opracowane w projekcie wyniki badań potrzeb przedsiębiorców w kontekście przygotowania zawodowego pracowników czy szkolenia nauczycieli i zmodyfikowane programy kształcenia uczniów udostępniane jako dokumenty do pobrania on-line.

„Liczymy, że wypracowany nowy model kształcenia sprawdzi się i będzie wykorzystywany w innych województwach w Polsce przez organizacje IT oraz szkoły. Docelowo korzyść z naszego projektu odniosą też sami uczniowie, ponieważ będą mieli dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy o technologiach, weryfikowanej na bieżąco z udziałem firm. Będą lepiej przygotowani zarówno do dalszej nauki na studiach, jak i podjęcia pracy w branży, co z kolei powinno ucieszyć pracodawców” – wskazywała Katarzyna Witkowska, Menedżer Działu Rozwoju Technoparku Pomerania.

FacebookTwitterGoogle PlusMore...