Od połowy 2012 r. jednym z projektów realizowanych przez SPNT jest projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL 9.2 pn. ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy”.

 

Celem projektu jest zaangażowanie regionalnych przedsiębiorców z branży IT w proces kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym i aktualizacja nauczanych treści w odniesieniu do szybko zmieniających się na rynku technologii

W jego trakcie nauczyciele wezmą udział w szkoleniach, które podwyższą ich wiedzę z zakresu popularnych języków programowania tj. C++ lub C#, Java lub Java Script, PHP, SQL. Dzięki temu po zakończeniu projektu B2E w 2015 r. szkoły będą mogły nauczać już w oparciu o nowy model kształcenia ICT oparty na systemowej współpracy przedsiębiorców i nauczycieli.

 

Projekt B2E nie jest jednak jedynym innowacyjnym projektem w naszym regionie wspieranym przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki Unii Europejskiej. Obecnie w zachodniopomorskiem prowadzonych jest kilkanaście innych ciekawych przedsięwzięć:

 

 1. 1.      Komercjalizacja wiedzy drogą do skutecznej współpracy naukowców i przedsiębiorców województwa zachodniopomorskiego
 2. 2.      Innowacyjne nauczanie szansą na wzmocnienie współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki
 3. Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii
 4. Re: start
 5. Pl – Model Adaptacyjnego Rozwiązań Innowacyjnych i Eksperckich: MATRIX
 6. Innowacyjne podręczniki do kształcenia zawodowego
 7. PROGRESSUS – Innowacyjny model klastrów NGO działających z pracodawcami na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
 8. Pl – Witryna Pracy 50+ – innowacyjny system kojarzenia popytu i podaży na rynku pracy
 9. 9.      PI- 50+ dla 50+ czyli Akademia rozwoju kompetencji w zakresie uczenia osób powyżej 50. roku życia
 10. Biofeedback szansą na aktywizację osób 50+
 11. Zachodniopomorskie liderem dialogu społecznego. Model wspierania aktywności partnerów społecznych i gospodarczych w budowaniu możliwości adaptacyjnych przedsiębiorstw
 12. Grajki – pomagajki – innowacyjna metoda pomocy psychoedukacyjnej dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem
 13. GPS dla rodziny
 14. Razem przeciw Razom
 15. Uzależniony dziś – nowa perspektywa osoby, terapii, zapobiegania
 16. Terapia w Piaskownicy – rozwój innowacyjnych form wsparcia
 17. Specjalne szkolnictwo zawodowe wobec technologii informatycznych
 18. Wybierz Przyszłość – innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję socjalną
 19. Platforma rozwoju kształcenia zawodowego
 20. Wektor zmian – Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia
  z Bezdomności

 

 

Poniżej krótkie informacje o każdym z nich:

 

 1. 1.      Tytuł projektu: Komercjalizacja wiedzy drogą do skutecznej współpracy naukowców i przedsiębiorców województwa zachodniopomorskiego

Temat projektu innowacyjnego: Wzmocnienie współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki

Realizowany przez: INVESTIN Sp. z o.o.

Produkt finalny: Internetowa Gra Symulacyjna (IGS) będzie miała formę aplikacji o funkcjach platformy internetowej, która wiernie odtworzy środowisko ekonomiczne i zachowania rynkowe. Dzięki niej uczestnik IGS pozna samodzielnie całą „ścieżkę komercjalizacji” i na swoich błędach nauczy się skutecznego i poprawnego postępowania.

więcej: www.investin.pl

 

 1. 2.      Tytuł projektu: Innowacyjne nauczanie szansą na wzmocnienie współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki

Temat projektu innowacyjnego: Wzmocnienie współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki

Realizowany przez: Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego Sp. z .o.o.

Produkt finalny: -metodologia oprac. studiów przypadku  we współpracy z przedsiębiorstwami (podręcznik dobrych praktyk),

-aplikacja KST wraz z podręcznikiem  użytkowania (samouczkiem korzystania z KST) – stanowiąca innowacyjną formę łączenia i wykorzystania wiedzy teoretycznej i praktycznej gosp. dla nauki oraz rozwiązywania konkretnych problemów przedsiębiorców.

więcej: http://www.nauka-dla-biznesu.pl/index.php?start=4

 

 1. 3.      Tytuł projektu: Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii

Temat projektu innowacyjnego: Wzmocnienie współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki

Realizowany przez: Fundacja ProRegio

Produkt finalny: Portal internetowy oferujący narzędzia wsparcia współpracy nauki i biznesu: generator umów, generator regulaminu wynalazczości, kalkulator wyceny technologii, serwis ofert i zapytań technologicznych.  Serwis zgromadzi firmy oraz instytucje naukowe zajmujące się poszczególnymi branżami i użytkownicy sporządzający ofertę lub zapytanie wybierając jedną z nich, będzie ją automatycznie przesyłał do nich.

więcej: http://www.proregio.org.pl/

 

 1. 4.      Tytuł projektu: Re: start

Temat projektu innowacyjnego: Wsparcie świadczenia w jednym miejscu kompleksowych usług – informacyjnych doradczych i finansowych – dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Realizowany przez: Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Produkt finalny: Model wsparcia osób, które zamknęły działalność gospodarczą i które ma zachęcić ich do ponownego rozpoczęcia biznesu. Narzędzie będzie składać się z: stworzonej bazy ekspertów branżowych i mentorów wraz z systemem rozliczania ich pracy oraz podpisanymi umowami; podręcznika świadczenia usługi dla ekspertów i mentorów; narzędzia online, ułatwiającego komunikację pomiędzy uczestnikami procesu świadczenia usługi; podpisanych umów z ośrodkami wspierania przedsiębiorczości.

więcej: http://www.pfp.com.pl/ptvvp_restart.htm

 

 1. 5.      Tytuł projektu: Pl – Model Adaptacyjnego Rozwiązań Innowacyjnych i Eksperckich: MATRIX

Temat projektu innowacyjnego: Wzmocnienie współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki

Realizowany przez:. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu

Produkt finalny: Model addytywny transferu innowacji i ekspertów, zwany MATRIX, oparty na powiązaniach macierzowych. MATRIX będzie obejmować Platformę Webową oraz zestaw procedur addytywnego transferu innowacji i ekspertów. Platforma Webowa składać się będzie z 3 komponentów: Baza wiedzy, Baza ekspertów i Baza praktyk i staży. W Bazie wiedzy znajda się prace naukowe/badawcze Uczelni i opracowania firm oraz baza prac, nagrodzonych w konkursach naukowych.

więcej: www.zpsb.szczecin.pl

 

 1. 6.      Tytuł projektu: Innowacyjne podręczniki do kształcenia zawodowego

Temat projektu innowacyjnego: Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/ regionalnego rynku pracy

Realizowany przez:. EUROPIL Elżbieta Pilch

Produkt finalny: Model e-podręcznika dla kształcenia zawodowego złożony z następujących elementów: 2 programy szkoleniowe dla nauczycieli (szkolenia techniczne związane z obsługą narzędzi, szkolenia miękkie dot. barier w korzystaniu z multimediów); Podręcznik metodyczny dla nauczycieli wraz z modelowymi konspektami zajęć do pracy z uczniami; Modelowy e-podręcznik dla szkół zawodowych z uwzględnieniem dorobku szkolnictwa brytyjskiego; Publikacja dot. wykorzystania multimedialnych narzędzi wsparcia kształcenia zawodowego; Multimedialna Platforma kształcenia zawodowego wykorzystująca rozwiązania brytyjskie w tej dziedzinie.

więcej: http://www.europil.pl/

 

 1. 7.      Tytuł projektu: PROGRESSUS – Innowacyjny model klastrów NGO działających z pracodawcami na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Temat projektu innowacyjnego: Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego LEWIATAN

Realizowany przez:. Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego LEWIATAN

Produkt finalny: Model integrujący ze sobą nowe podejście (ścisłe zaangażowanie się NGO w aktywizację zawodową), metody (np. organizowanie się w Klastry, czy ścisła współpraca z pracodawcami) i formy działania (system infor. Zautomatyzowanie łączące stronę podażową z popytową rynku pracy). Nowatorskie podejście do intensyfikowania, konsolidacji i koordynacji działań NGO działających na rzecz os. niepełnosprawnych chcących włączyć się w trudny proces aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez samoorganizowanie się w KLASTER – instrument zróżnicowania i przezwyciężania tendencji do skupiania się na sprawach wewnętrznych, inercji, braku elastyczności oraz na skutecznej i szybkiej adaptacji do otoczenia.

więcej: http://progressus.info/

 

 1. 8.      Tytuł projektu: Pl – Witryna Pracy 50+ – innowacyjny system kojarzenia popytu i podaży na rynku pracy

Temat projektu innowacyjnego: Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia

Realizowany przez: Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie

Produkt finalny: Kompleksowy system Witryna Pracy (WP) obejmujący: nowe narzędzie do diagnozy kompetencji 50+ i tworzenia przez nich „porfolio zawodowego”, narzędzie dla pracodawców do efektywnego szukania pracowników na podstawie „profili kompetencji stanowiska”, zestaw procedur działania i współpracy dla użytkowników i odbiorców, platformę webową do kojarzenia pracodawców i szukających pracy, inteligentny „nawigator po umiejętnościach” pomagający w samo diagnozie przez 50+.

więcej: http://www.zpsb.szczecin.pl/

 

 1. 9.      Tytuł projektu: PI- 50+ dla 50+ czyli Akademia rozwoju kompetencji w zakresie uczenia osób powyżej 50. roku życia

Temat projektu innowacyjnego: Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie wiekowej 50+

realizowany przez: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska

Produkt finalny: metodologia przygot.os.50+ do pracy trenerskiej i coachingowej na rzecz osób w zbliżonym wieku.

więcej: www.cds.krakow.pl

 

 1. 10.  Tytuł projektu: Biofeedback szansą na aktywizację osób 50+

Temat projektu innowacyjnego: Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia

Realizowany przez: Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

Produkt finalny: Innowacyjny model aktywizacji zawodowej osób 50+ z wykorzystaniem metody EEG Biofeedbecku. Metoda Biofeedbecku jest metodą diagnostyczno-terapeutyczną zalecaną osobom, u których występują trudności:  przyswajania wiedzy, w uczeniu się (m.in. dysleksją); kłopoty:  z planowaniem pracy i właściwą organizacją, z pamięcią i koncentracją, małą odpornością stres, niską samooceną.

więcej: http://www.kwsnh.edu.pl/

 

 1. 11.  Tytuł projektu: Zachodniopomorskie liderem dialogu społecznego. Model wspierania aktywności partnerów społecznych i gospodarczych w budowaniu możliwości adaptacyjnych przedsiębiorstw

Temat projektu innowacyjnego: Poszukiwanie metod zwiększenia zaangażowania partnerów społecznych i gospodarczych na rzecz wzmocnienia potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw

Realizowany przez: Nawigator Doradztwo Gospodarcze

Produkt finalny: Uniwersalny model wspierania aktywności partnerów społecznych i gospodarczych (PSiG) w procesie budowania możliwości adaptacyjnych przedsiębiorstw poprzez zarządzanie procesem dialogu społecznego.

więcej: www.navigator.com.pl

 

 1. 12.  Tytuł projektu: Grajki – pomagajki – innowacyjna metoda pomocy psychoedukacyjnej dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem

Temat projektu innowacyjnego: 1.Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej
i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży; 2. Zwiększenie oferty istniejących, wykreowanie nowych instytucji działających na rzecz integracji społecznej grup zmarginalizowanych, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Realizowany przez: Fundację Drabina Rozwoju

Produkt finalny: Formuła gier on-line, która umożliwi jak najszerszej grupie placówek dostęp do wypracowanego narzędzia. Interaktywne gry komputerowe oparte będą na opowieściach terapeutycznych, których celem jest: kształtowanie umiejętności zmniejszania i opanowywania własnego lęku, napięć i zachowań agresywnych; kształtowanie zdolności interpersonalnych; rozwijanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów osobistych; motywowanie do poszukiwań własnego systemu wartości; podniesienie poczucia własnej wartości.

więcej: http://www.grajki-pomagajki.pl/

 

 1. 13.  Tytuł projektu: GPS dla rodziny

Temat projektu innowacyjnego: Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia

Realizowany przez: Powiat Policki

Produkt finalny: Podręcznik, zawierający opis narzędzia NASZK, wskazówki do jego stosowania oraz wszelkie materiały wspomagające, wypracowane podczas wdrażania projektu. NASZK to Narzędzie Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Kobiet, które składa się z dwóch instrumentów: profilaktycznego i interwencyjnego. Elementy składowe NASZK: w ramach powyższych instrumentów to: poradnik dla matek, wizyty w domach, Klub Matki, Dyżurna Opieka Kryzysowa oraz instrumenty aktywnej integracji i instrumenty rynku pracy dobrane do indywidualnych potrzeb odbiorcy.

więcej: www.powiat.policki.pl

 

 1. 14.  Tytuł projektu: Razem przeciw Razom

Temat projektu innowacyjnego: 1.Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży; 2.Zwiększenie oferty istniejących, wykreowanie nowych instytucji działających na rzecz integracji społecznej grup zmarginalizowanych, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Realizowany przez: Powiat Świdwiński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie z siedzibą w Połczynie – Zdroju

Produkt finalny: Model projektu Pracy dla powiatu, składającego się z 3 instrumentów:

– modelu pracy zespołu użytkowników,

– scenariuszu Kampanii Społecznej,

– Planu Pracy i harmonogramu Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego.

więcej: http://razemprzeciwrazom.pl/

 

 1. 15.  Tytuł projektu: Uzależniony dziś – nowa perspektywa osoby, terapii, zapobiegania

Temat projektu innowacyjnego: 1.Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży; 2. Zwiększenie oferty istniejących, wykreowanie nowych instytucji działających na rzecz integracji społecznej grup zmarginalizowanych, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Realizowany przez: Stowarzyszenie Solidarni „Plus” Wandzin

Produkt finalny: Model/programu krótkoterminowej Pracy z osobami uzależnionymi/ eksperymentującymi ze środkami psychoaktywnymi. Proponowanym rozwiązaniem jest 8 tygodniowy, krótkoterminowy autorski program, przygotowany w formie opisu działań i  metod, mający na celu wzbudzenie pożądanej motywacji, bądź wzmocnienie posiadanej. Jest to alternatywna oferta dla grupy współczesnych młodych ludzi używających środków psychoaktywnych, którzy z różnych przyczyn nie są gotowi na podjęcie długoterminowego leczenia, a programy ambulatoryjne są niewystarczające. Program wpływa na poszerzenie oferty terapeutycznej dla osób uzależnionych.

więcej: http://www.uzaleznionydzis.pl/

 

 1. 16.  Tytuł projektu: Terapia w Piaskownicy – rozwój innowacyjnych form wsparcia

Temat projektu innowacyjnego: 1.Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej
i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży; 2. Zwiększenie oferty istniejących, wykreowanie nowych instytucji działających na rzecz integracji społecznej grup zmarginalizowanych, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Realizowany przez:. Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych  „TWIKS”

Produkt finalny: Metoda terapeutyczna dla młodzieży Psychoterapia
w piaskownicy wraz z instrukcją. Metoda niezwykle skuteczna do tej pory stosowana z sukcesami za granicą, a w Polsce zupełnie nowa. Ma zastosowanie w oddziaływaniu na szerokie spektrum psychopatologii. Polega na tworzeniu przez pacjenta w piaskownicy dowolnej sceny z użyciem dostępnych figurek. Metoda tania i łatwa do wdrożenia. Wymaga przeszkolenia 1 osoby z instytucji chcącej posługiwać się MPP przez prof./trenera.

więcej: http://terapiawpiaskownicy.pl/

 

 1. 17.  Tytuł projektu: Specjalne szkolnictwo zawodowe wobec technologii informatycznych

Temat projektu innowacyjnego: Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/ regionalnego rynku pracy

Realizowany przez:. Elżbieta Pilch EUROPIL

Produkt finalny: Innowacyjny model dostosowywania treści multimedialnych do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim na potrzeby kształcenia zawodowego, składający się z:- metodologii dostosowania treści multimedialnych do osób niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim w zakresie kształcenia zawodowego w oparciu o doświadczenia brytyjskie;- podręcznik metodyczny dla nauczycieli prowadzących lekcje z osobami niepełnosprawnymi umysłowo w stopniu lekkim w ZSZ wraz z modelowymi konspektami zajęć do przedmiotów zawodowych;- platforma multimedialna;- publikacja dotycząca wykorzystania multimedialnych narzędzi wsparcia dla osób niepełnosprawnych umysłowo w kształceniu zawodowym;- 2 programy szkoleń dla nauczycieli inspirowane rozwiązaniami stosowanymi  w Wielkiej Brytanii.

więcej: http://www.zawodoweszkolnictwo.pl/

 

 1. 18.  Tytuł projektu: Wybierz Przyszłość – innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję socjalną

Temat projektu innowacyjnego: 1.Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej
i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży; 2. Zwiększenie oferty istniejących, wykreowanie nowych instytucji działających na rzecz integracji społecznej grup zmarginalizowanych, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Realizowany przez:. Fundacja Nauka dla Środowiska

Produkt finalny: Wielomodułowy model przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży składający się z następujących modułów: M1 – narzędzie edukacyjne dla dzieci i młodzieży oparte na materiałach AFLATOUN (pierwszy raz z Polsce), M2 –  narzędzie edukacyjne dla dorosłych oparte na materiałach z 2004r. w pilotażu edukacji finansowej wspieranym przez Citi Fundation.

więcej: www.wybierzprzyszlosc.eu

 

 1. 19.  Tytuł projektu: Platforma rozwoju kształcenia zawodowego

Temat projektu innowacyjnego: Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego / regionalnego rynku pracy

Realizowany przez:. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Produkt finalny: Innowacyjny model multimedialnej platformy na rzecz kształcenia zawodowego, składający się z:- multimedialnej platformy; narzędzia diagnozy potrzeb lokalnego rynku pracy na rzecz kształcenia zawodowego na poziomie powiatu + przewodnik dla użytkowników i odbiorców dotyczący współudziału w procesie diagnozy i korzystania z wypracowanych wyników (prognoz); -modelu Powiatowego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego; – programu doradztwa dla uczniów gimnazjum ukierunkowanego na kształceniu zawodowym oraz dla uczniów ZSZ ukierunkowanego na rozwoju kariery zawodowej, a także dla nauczycieli i szkolnych doradców zawodowych.

więcej: www.wsap.szczecin.pl

 

 1. 20.  Tytuł projektu: Wektor zmian – Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia
  z Bezdomności

Temat projektu innowacyjnego: 1.Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej
i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży; 2. Zwiększenie oferty istniejących, wykreowanie nowych instytucji działających na rzecz integracji społecznej grup zmarginalizowanych, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Realizowany przez: Gmina Miasto Koszalin/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Koszalinie

Produkt finalny: System Wspierania Wychodzenia z Bezdomności, który bazuje na pozyskiwaniu i przepływie informacji dotyczącej genezy i skali problemu oraz  na aktualizowaniu dostępnych form i zakresu pomocy świadczonej przez podmioty działające na rzecz osób bezdomnych. System ma za zadanie monitorowanie i minimalizowane zjawisk problemowych w obszarze Pracy z osobami bezdomnymi oraz zwiększenie wykorzystania narzędzi i metod podnoszących efektywne wychodzenie z bezdomności.

więcej: http://bezdomnosc-koszalin.pl/

FacebookTwitterGoogle PlusMore...