Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.

ogłasza konkurs

Na stanowisko 1 Telemarketera w projekcie „ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy” Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Telemarketer zostanie zatrudniony na umowę – zlecenie w wymiarze 40 godzin w miesiącu

w okresie od 01.07.2015 r. do 31.10.2015 r.

Telemarketer będzie odpowiedzialny za:

 1. Realizację akcji telemarketingowej ukierunkowanej na docelową grupę nauczycieli informatyki szkół ponadgimnazjalnych o profilu informatycznym, szkoły zawodowe informatyczne, centra doskonalenia nauczycieli i instytucje rynku pracy oraz przedsiębiorców w ramach upowszechnienia w województwie zachodniopomorskim.
 2. Promocję wstępnego produktu testującego i upowszechnienie głównego produktu finalnego projektu – modelu B2E „ICT Business to education” czyli nowego modelu kształcenia polegającego na współpracy przedsiębiorców branży IT i nauczycieli szkół zawodowych o profilu informatycznym w oparciu o powstałą internetową platformą wiedzy i organizację szkoleń, warsztatów, paneli i seminariów.
 3. Wsparcie rekrutacji uczestników projektu – nauczycieli na szkolenia specjalistyczne zgodnie z obowiązującym harmonogramem projektu.
 4. Informacje o projekcie www.b2e.spnt.pl .

Wymagania:

– umiejętność pracy w zespole,

– zaangażowanie i umiejętność organizacji pracy,

– nienaganna kultura osobista i wysoka sprawność językowa (dobra dykcja),

– wysoki poziom komunikacji interpersonalnej,

– biegła umiejętność obsługi komputera, urządzeń i pakietu biurowego,

– mile widziane doświadczenie w telemarketingu.

– mile widziany status studenta,

Kryteria oceny ofert:

 1. Posiadane doświadczenie na podobnym stanowisku – 20 % oceny ofert (2 – pkt za posiadane doświadczenie, 0 – brak doświadczenia)
 2. Ukończone kursy i szkolenia z tematyki komunikacji interpersonalnej, marketingu, sprzedaży itp. – 10 % oceny ofert (2 pkt za udokumentowane kursy, 0 pkt za brak kursów)
 3. Referencje od pracodawcy lub organizacji – 10 % oceny ofert (2 pkt za udokumentowane kursy lub przebyte szkolenia, 0 pkt za brak szkoleń)
 4. Ocena reprezentanta Zleceniodawcy podczas rozmowy kwalifikacyjnej – 60% oceny (kryteria oceny: umiejętności interpersonalne – 0 – 6 pkt)

Obliczenie oceny końcowej kandydata na stanowisko telemarketera:

Kryt. 1. x 0,2 + Kryt. 2. x 0,1 + Kryt. 3. x 0,1 + Kryt. 4. x 0,6

CV ze zdjęciem należy składać osobiście do dnia 19 czerwca 2015 r. do godz. 12.00
w siedzibie Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Niemierzyńskiej 17a lub drogą mailową na adres: jbalicka@spnt.pl.  Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Prosimy o zawarcie w swojej aplikacji klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.

Z ubiegania się o stanowisko wykluczone są osoby powiązane z Zleceniodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniodawcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

 • uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej prosimy o dołączenie do oferty oświadczenia o braku występowania ww. powiązań.

FacebookTwitterGoogle PlusMore...