Zapoznanie programistów-praktyków z podstawą programową nauczania w zawodzie technik informatyk, metodami przygotowania treści dydaktycznych czy sposobami wprowadzania uczniów szkół średnich do nauki języków programowania i tworzenia aplikacji internetowych – to główne efekty warsztatów metodycznych przeprowadzonych w ramach projektu „ICT Biznes dla Edukacji”. Uczestnikami warsztatów byli eksperci z firmy DAILY GROUP, którzy opracują materiały dydaktyczne i będą szkolić nauczycieli informatyki w ramach nowego modelu nauczania B2E.

W lutym i marcu br. odbyły się warsztaty metodyczne projektu „ICT Biznes dla Edukacji”, których celem było przygotowanie programistów, pracujących na co dzień w firmach informatycznych, do poprowadzenia szkoleń dla nauczycieli informatyki w szkołach zawodowych z zakresu nauczania języków programowania pod kątem ich wykorzystania i przydatności w branży informatycznej.

W trakcie szkolenia programiści zapoznali się z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik informatyk, metodami przygotowania treści dydaktycznych czy sposobami wprowadzania uczniów do nauki języków programowania i tworzenia aplikacji internetowych. Przedstawione zostały im także koncepcje kultury edukacji informatycznej w perspektywie teorii Jerome Brunera oraz krytycznej refleksji w perspektywie teorii Schona. Podczas warsztatów omówiono również standardy, zasady i zadania egzaminu maturalnego z informatyki i zawodowego dla zawodu technik informatyk oraz zasady pracy i oceniania na zajęciach informatycznych. Ponadto programiści zapoznali się z aktywizującymi metodami nauczania, wspomagającymi proces uczenia się.

Szkolenie prowadzone było przez doświadczonych metodyków: prof. US dr hab. Elżbietę Perzycką – nauczyciela akademickiego przedmiotów związanych z edukacją informatyczną i medialną, zgłębiający zagadnienia pedeutologii oraz mgr. Janusza Olczaka – dyrektora IV LO, konsultanta ds. edukacji informatycznej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Zajęcia prowadzono w oparciu o samodzielnie opracowany zindywidualizowny program, a materiały poszkoleniowe znajdą się na tworzonej w ramach projektu platformie e-learningowej, wspomagającej proces edukacji. 

Uczestnikami warsztatów byli eksperci czterech języków programowania z firmy IT DAILY GROUP: Aleksander Gralak – ekspert programista języka Java, Tomasz Czajkowski – ekspert programista z JavaScript, Bartosz Komin – ekspert programista z PHP, Michał Galas – ekspert programista z projektowania baz danych SQL Structured Query Language. Wiadomości i umiejętności zdobyte podczas warsztatów posłużą programistom do opracowania materiałów dydaktycznych, które zostaną wykorzystane podczas szkoleń dla nauczycieli, organizowanych w ramach projektu „ICT Biznes dla Edukacji”. Celem realizacji inicjatywy jest zbliżenie programów kształcenia informatyki w szkołach zawodowych do potrzeb rynku pracy.

FacebookTwitterGoogle PlusMore...